+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Ogłoszenie o sprzedaży

zgc.com.pl Aktualne Przetargi Ogłoszenie o sprzedaży

Aktualne Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 2 kwietnia 2015 przez ZGC

Ogłoszenie o sprzedaży dwóch kotłów wodnych BUDERUS SK 625

1. Przedmiot sprzedaży:
Dwa kotły wodne BUDERUS SK 625 stanowiące mienie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Kotły z instalacją obiegu kotłowego, sprawne techniczne.

Parametry techniczne:

 

Parametry kotłów

K1

K2

Typ kotła

BUDERUS SK 625

BUDERUS SK 625

Moc cieplna kotła

410kW

530kW

Ciśnienie obliczeniowe

5bar

5bar

Temperatura obliczeniowa

120°C

120°C

Pojemność wodna

1199 l

1247 l

Rok produkcji

2 000

2 000

Palnik gazowy GIERSCH

MG1-Z-L-N

MG2-Z-L-N

4 3

2. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup kotły wodne Buderus SK 625” do dnia 13.04.2015r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.
3 .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2015r. o godz. 12:15.
4. Oferty należy złożyć w cenie netto. Do ceny ofertowej zostanie doliczona kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej lub zamknięciu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Spółka zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
6. Spółka poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Spółka oraz oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawrą umowę sprzedaży na warunkach określonych we wzorze umowy sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu.
7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 6 Spółka może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić niniejsze postępowanie.
8. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
9. Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela: Łukasz Buliński
tel: 44 723 80 80 wew. 22; e-mail: bulinski.l@zgc.com.pl

 

[dg descriptions=”true” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”242″]

  • 2 kwietnia 2015