+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Ogłoszenie o sprzedaży

zgc.com.pl Aktualne Przetargi, Przetargi Ogłoszenie o sprzedaży

Aktualne Przetargi Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 28 stycznia 2016 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“ODPYLACZ CE/S”

 1. Przedmiot sprzedaży:
  Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4
 2. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup Odpylacz CE/S II stopnia CS-8×630/0,4” do dnia 10.02.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.2016r. o godz. 12:15.
 4. Oferty należy złożyć w cenie netto. Do ceny ofertowej zostanie doliczona kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 5. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej lub zamknięciu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Spółka zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
 6. Spółka poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Spółka oraz oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawrą umowę sprzedaży na warunkach określonych we wzorze umowy sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 7 Spółka może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić niniejsze postępowanie.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 9. Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela: Łukasz Buliński
  tel: 44 723 80 80 wew. 22; e-mail: bulinski.l@zgc.com.pl

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf:

[dg fancy=”false” descriptions=”true” ids=”596″]

 • 28 stycznia 2016