+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Ogłoszenie o sprzedaży – Wentylator

zgc.com.pl Aktualne Przetargi, Aktualności, Przetargi Ogłoszenie o sprzedaży – Wentylator

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży – Wentylator

Opublikowany 6 czerwca 2017 przez ZGC

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”

 1. Przedmiot sprzedaży:
  WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8
 1. Opis przedmiotu sprzedaży:
  Wentylator promieniowy typu WPWDs-55/1,8 z napędem pośrednim przez sprzęgło – producent Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych “KONWEKTOR” Sp. z o.o., przeznaczony do przetłaczania czynnika obojętnego chemicznie w systemach wentylacyjnych i liniach technologicznych. W szczególności służy do przetłaczania powietrza i spalin w urządzeniach kotłowych gdzie wymagana jest duża wydajność QV przy stosunkowo niedużym ciśnieniu ΔpC. Wentylator może pracować zabudowany instalacją na wlocie i wylocie bądź tylko na wylocie lub wlocie.
  Typ silnika: RCM 250M-4
  Rok produkcji: 2011.
  Parametry wentylatora:
Lp DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA WARTOŚĆ
1 WYDAJNOŚĆ [m3/s] 9
2 CIŚNIENIE [Pa] 2250 (3400)
3 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO [dB(A)] 102/92 (106/96)
4 NAPIĘCIE ZASILANIA [V] 3×380
5 PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [min-1] 1480
6 MOC [kW] 55 (75)
7 CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] 50
8 WYMIARY GABARYTOWE [mm] 4055x1685x2260
9 MASA [kg] 2550
10 CZAS PRACY [h] 5200
 1. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup Wentylator Promieniowy Typu: WPWDs-55/1,8” do dnia 30.06.2017r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017r. o godz. 12:15.
 3. Oferty należy złożyć w cenie netto. Do ceny ofertowej zostanie doliczona kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 4. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej lub zamknięciu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Spółka zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
 5. Spółka poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Spółka oraz oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawrą umowę sprzedaży na warunkach określonych we wzorze umowy sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 7 Spółka może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić niniejsze postępowanie.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 8. Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela: Łukasz Buliński
  tel: 44 723 80 80 wew. 22; e-mail: bulinski.l@zgc.com.pl

 • 6 czerwca 2017