+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Ogłoszenie o sprzedaży

zgc.com.pl Aktualne Przetargi Ogłoszenie o sprzedaży

Aktualne Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowany 1 kwietnia 2015 przez ZGC

Ogłoszenie o sprzedaży “WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8”

1. Przedmiot sprzedaży:
WENTYLATOR PROMIENIOWY TYPU: WPWDs-55/1,8
2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Wentylator promieniowy typu WPWDs-55/1,8 z napędem pośrednim przez sprzęgło – producent Fabryka Urządzeń Wentylacyjno Klimatyzacyjnych “KONWEKTOR” Sp. z o.o., przeznaczony do przetłaczania czynnika obojętnego chemicznie w systemach wentylacyjnych i liniach technologicznych. W szczególności służy do przetłaczania powietrza i spalin w urządzeniach kotłowych gdzie wymagana jest duża wydajność QV przy stosunkowo niedużym ciśnieniu ΔpC. Wentylator może pracować zabudowany instalacją na wlocie i wylocie bądź tylko na wylocie lub wlocie.

Typ silnika: RCM 250M-4
Rok produkcji: 2011.
Parametry wentylatora:

Lp

DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA

WARTOŚĆ

1

WYDAJNOŚĆ

[m3/s]

9

2

CIŚNIENIE

[Pa]

2250 (3400)

3

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

[dB(A)]

102/92 (106/96)

4

NAPIĘCIE ZASILANIA

[V]

3×380

5

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

[min-1]

1480

6

MOC

[kW]

55 (75)

7

CZĘSTOTLIWOŚĆ

[Hz]

50

8

WYMIARY GABARYTOWE

[mm]

4055x1685x2260

9

MASA

[kg]

2550

10

CZAS PRACY

[h]

5200

3. Oferty cenowe należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z dopiskiem “Oferta na zakup Wentylator Promieniowy Typu: WPWDs-55/1,8” do dnia 13.04.2015r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki, ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2015r. o godz. 12:15.
5. Oferty należy złożyć w cenie netto. Do ceny ofertowej zostanie doliczona kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
6. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej lub zamknięciu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Spółka zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
7. Spółka poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Spółka oraz oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawrą umowę sprzedaży na warunkach określonych we wzorze umowy sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o postępowaniu.
8. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 7 Spółka może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić niniejsze postępowanie.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
10. Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela: Łukasz Buliński
tel: 44 723 80 80 wew. 22; e-mail: bulinski.l@zgc.com.pl

[dg descriptions=”true” ids=”243″]

  • 1 kwietnia 2015