+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

zgc.com.pl Aktualne Przetargi, Aktualności Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Aktualne Przetargi Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Opublikowany 11 września 2017 przez ZGC

Rada Nadzorcza
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z o.o.

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Termin przeprowadzenia badania został określony na 23 marca 2018 r.

Oferta powinna zawierać :

  • informacje o firmie, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów
  • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,
  • listę referencyjną podmiotów gospodarczych,  w których Oferent przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w okresie trzech ostatnich lat,
  • projekt umowy,
  • oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z warunkami płatności.

Podmioty zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do 31.10.2017 roku do siedziby Spółki,

adres : 97-200 Tomaszów Maz., ul. Wierzbowa 136

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją :

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.”

  • 11 września 2017