Przejdź do treści
Strona główna » Ogłoszenie o sprzedaży – nieaktualne

Ogłoszenie o sprzedaży – nieaktualne

ogłoszenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

“RURY STALOWE DN 250”

 1. Przedmiot sprzedaży:
  Rury250_1 Rury250_2
 1. Oferty cenowe należy składać w drogą e-mail z adnotacją:
  “Oferta na zakup rur stalowych DN 250” do dnia 20.05.2016r. do godz. 12:00
  na adres: zgc@zgc.com.pl lub bulinski.l@zgc.com.pl
 2. Oferty należy złożyć w cenie netto. Do ceny ofertowej zostanie doliczona kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 3. W ofercie należy wskazać ilość metrów bieżących których dotyczy złożona oferta wraz
  z podaniem preferowanej długości odcinków.
 4. O wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej lub zamknięciu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Spółka zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
 5. Spółka poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Spółka oraz oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawrą umowę sprzedaży oraz ustalą termin odbioru przedmiotu sprzedaży / wraz innymi z istotnymi warunkami sprzedaży.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 7. Informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela: Łukasz Buliński
  tel: 44 723 80 80 wew. 22; e-mail: bulinski.l@zgc.com.pl
Udostępnij
Skip to content