+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Zapytanie ofertowe – ZP/09/18

zgc.com.pl Aktualne Przetargi, Aktualności, Przetargi Zapytanie ofertowe – ZP/09/18

Aktualne Przetargi Aktualności Przetargi

Zapytanie ofertowe – ZP/09/18

Opublikowany 31 lipca 2018 przez ZGC

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZP/09/18

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zwolnione jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art. 133 ust. 1 tej ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

Tytuł zadania:

„PRZEBUDOWA  OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”.

Kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Miejsce i sposób składania oferty:

  1. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o. o.,
ul. Wierzbowa 136, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki,
z dopiskiem nazwy zamówienia:

„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY
UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM”
i tekstem: Nie otwierać przed 16.08.2018 r. godz. 10:10”.

Koperta musi być opatrzona nazwą (firmy) / imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zaklejenia koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2018 roku do godziny 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2018 roku o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.).

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wymagany termin wykonania spięcia technologicznego, umożliwiającego rozpoczęcie dostawy ciepła – do dnia 15 września 2018 r.
  2. Wykonanie całości zamówienia do dnia 28 września 2018 r. 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest inż. Tomasz Zagozdon e-mail: zagozdon.t@zgc.com.pl

 

Załączniki do pobrania (pliki pdf):

[dg fancy=”true” attachment_pg=”true” paginate=”true” descriptions=”false” limit=”0″ ids=”1510,1488,1482,1490,1483,1484,1485,1486,1487″]

 

Dokumentacja techniczna wraz z projektem budowlano-wykonawczym oraz obmiarem robót (załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4):

[dg fancy=”true” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500″]

 

  • 31 lipca 2018