+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Zawiadomienie o wyborze

zgc.com.pl Wyniki Przetargów Zawiadomienie o wyborze

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 27 maja 2014 przez ZGC

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Firmy

Adres Wykonawcy

 

Cena oferty /brutto/ zł

 

Liczba punktów
kryterium
cena – 100%

2.

ECO INSTAL Sp. z o.o.
S.K.A.

61-249 Poznań
Ul. Obodrzycka 61

934 800,00

78,28

3.

ENERGOREMONT
POŁUDNIE
Tomasz Szepielak

33-111 Koszyce Wielkie
Ul. Południowa 15

731 850,00

100

 

[dg descriptions=”true” ids=”218″]

  • 27 maja 2014