Przejdź do treści
Strona główna » Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

dot. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.”, a „w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.”, na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI ODPYLANIA SPALIN W KOTŁOWNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE MAZ.”

Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak
33-111 Koszyce Wielkie, ul. Południowa 15
W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), zgodnie z § XVI SIWZ została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert:

Oferty – liczba punktów kryterium cena 100%

  1. 934 800,00 zł – ECO INSTAL Sp. z o.o. S.K.A. – 61-249 Poznań Ul. Obodrzycka 61 – liczba punktów 78,28
  2. 731 850,00 zł – ENERGOREMONT POŁUDNIE Tomasz Szepielak – 33-111 Koszyce Wielkie Ul. Południowa 15 – liczba punktów 100
Udostępnij
Skip to content