+48 44 723 80 80 zgc@zgc.com.pl

Zawiadomienie o wyborze

zgc.com.pl Wyniki Przetargów Zawiadomienie o wyborze

Wyniki Przetargów

Zawiadomienie o wyborze

Opublikowany 4 czerwca 2014 przez ZGC

dot. postępowania, pod nazwą: „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. od ulicy O. Lange do komory K4/1b z materiałów powierzonych przez Zamawiającego”,

przeprowadzonego w trybie „Zapytania o cenę”. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o. o.”.
Zarząd Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. informuje,
że najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert na wykonanie wyżej wymienionego zadania przedstawiła firma:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane
ZETPRI-EKO Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

W wyniku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferta wybranego Wykonawcy jest zgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała największą liczbę punktów (100), a tym samym została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert oraz przyznana punktacja w tabeli poniżej.

 

Nr oferty

Nazwa Firmy

Adres Wykonawcy

 

Cena oferty /brutto/ zł

 

Termin wykonania zamówienia

 

Liczba punktów
kryterium
cena – 100%

1.

“A.HAK”
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Sp. o.o.

Ul. F. Plocka 7
94-106 Łódź

103 935,00

20.08.2014

69,64

2.

Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno Budowlane
ZETPRI-EKO Sp. z o.o.

Ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

72 383,69

20.08.2014

100

3.

“Serwis Wyrobów Preizolowanych Tomasz Filipiak”

Ul. Narutowicza 41/25
90-125 Łódź

133 762,50

20.08.2014

54,11

  • 4 czerwca 2014