Przejdź do treści
Strona główna » Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – Luty 2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – Luty 2021

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Nr sprawy: ZP/01/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim sp. z o.o.

Tytuł zadania:

„Przeprowadzenie w formule ESCO (Energy Service Company) w wariancie EPC (Energy Performance Contracting) działań, zmierzających do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w systemie ciepłowniczym Tomaszowa Mazowieckiego”.

Kod CPV: 09323000-9.

Nazwa kodu CPV:  węzły cieplne.

Miejsce i sposób składania oferty:

 1. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego:
  Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o. o., ul. Wierzbowa 136, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki, z dopiskiem nazwy zamówienia:
  • „Przeprowadzenie w formule ESCO (Energy Service Company) w wariancie EPC (Energy Performance Contracting) działań, zmierzających do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w systemie ciepłowniczym Tomaszowa Mazowieckiego”.
  • i tekstem: „Nie otwierać przed 26.02.2021 r. godz. 12:15”.

Koperta musi być opatrzona nazwą (firmy) / imieniem i nazwiskiem Wykonawcy oraz dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zaklejenia koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, nie później niż do dnia 26.02.2021 roku do godziny 12:00.
 2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz. 12:15  w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Maz.).

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Prace naprawcze, serwisowe lub modernizacyjne – do 30.09.2021 r.
 2. Inne prace związane z uzyskaniem efektu zamówienia –do 31.01.2022 r.
 3. Zakończenie okresu realizacji i oceny efektów przedsięwzięcia – 31.12.2025 r.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

 1. w sprawach technicznych oraz rozliczeń efektów (w tym dot. węzłów, wizji lokalnej, sposobu obliczenia ceny oferty, danych roku bazowego, audytu) w godzinach od 8.00 – 14.00:
 2. w sprawach formalnych (w tym dot. umów z właścicielami węzłów, odpowiedzi na pytania do SIWZ i umowy) w godzinach od 8,00 – 14.00:

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Udostępnij
Skip to content