Przejdź do treści
Strona główna » Aktualizacja: Pytania i odpowiedzi – Postępowanie – Luty 2021

Aktualizacja: Pytania i odpowiedzi – Postępowanie – Luty 2021

zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Dotyczy zadania: Przeprowadzenie w formule ESCO (Energy Service Company) w wariancie EPC (Energy Performance Contracting) działań, zmierzających do Optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w systemie ciepłowniczym Tomaszowa Mazowieckiego. Szanowni Państwo,

Odnośnik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania – Luty 2021

Część II SIWZ

W części II SIWZ Zamawiający wskazuje spodziewane efekty optymalizacji w zakresie zmniejszenia strat energii cieplnej w odniesieniu do roku standardowego oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na pompowanie. Cena oferty wprost zależy od zadeklarowanej wielkości korzyści i jest tym niższa im mniejsze korzyści zostaną zadeklarowane. Prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Wykonawca jest zobowiązany w formularzu ofertowym zadeklarować efekty roczne nie mniejsze niż wskazane jako spodziewane w SIWZ?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować w formularzu ofertowym efekty roczne nie mniejsze niż wskazano jako spodziewane w SIWZ.

Pytanie:

Czy deklaracja w formularzu ofertowym powinna dotyczyć wartości rocznie zaoszczędzonej energii czy kwoty rocznych oszczędności w zł wskazanej w SIWZ?

Odpowiedź:

Deklaracja w formularzu ofertowym powinna dotyczyć kwot rocznych oszczędności w złotych.

Pytanie:

Czy wysokość efektów zadeklarowanych w pierwszym roku obowiązywania Umowy zostanie przeliczona proporcjonalnie do długości trwania Umowy czy będzie obliczana dla całego roku?

Odpowiedź:

Wysokość efektów w pierwszym roku – w 2021 r – będzie obliczona dla 3-ch miesięcy: październik, listopad, grudzień.

Pytanie:

Czy oferta, w której zadeklarowane zostaną mniejsze od wskazanych w SIWZ efekty zostanie przez Zamawiającego odrzucona jako niespełniająca wymagań?

Odpowiedź:

Oferta, w której zadeklarowane efekty będą mniejsze od wskazanych w SIWZ,  zostanie odrzucona.

Część II „Określenie przedmiotu zamówienia”

Pytanie:

W części II „Określenie przedmiotu zamówienia” Zamawiający przedstawił spodziewane efekty zmniejszenia strat energii cieplnej w roku standardowym wyrażone w GJ/rok oraz związane z tym zmniejszenie kosztów produkcji ciepła wyrażone w zł/rok. Z danych audytowych przytoczonych w SIWZ wynika przelicznik ceny ciepła na poziomie 33,04 zł/GJ, a w danych z Umowy jest równo 33 zł/GJ — prosimy o weryfikację wartości przelicznika ceny ciepła.

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie przelicznika ceny ciepła z danych z Umowy tj. 33 zł/GJ

Część III SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia.”

Pytanie:

W części III SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia.” Zamawiający wskazuje 3 letni okres wykonania i uruchomienia co najmniej 30 węzłów cieplnych, natomiast w części IV „Wykaz oświadczeń i dokumentów” Zamawiający wskazuje okres 5 lat — prosimy o weryfikację zapisu.

Odpowiedź:

W części IV SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów” jest omyłka pisarska – zapis powinien mieć następujące brzmienie: „Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu i uruchomieniu co najmniej 30 węzłów cieplnych dwu- lub wielofunkcyjnych w budynkach wielorodzinnych lub obiektach przemysłowych o łącznej mocy wymienników ciepła w każdym z węzłów powyżej 300 kW, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju robót, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane”.

Część VIII SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny oferty”

Pytanie:

W części VIII SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, w pkt. 1 wpisano, że cena oferty ma być określona przez wypełnienie pola 3 w Tabeli w formularzu ofertowym. Prosimy o oznaczenie numerów pól w Tabeli w formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy tabelę z oznaczonymi numerami pól w Tabeli w formularzu ofertowym.

Cena oferty, czyli całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu succes fee, ma być określona przez wypełnienie pola (3) w Tabeli w Formularzu ofertowym.

ROK
(1)
Razem korzyści – zł
(2)
Deklarowany podział korzyści
– Wykonawca succes fee – %
(3)
Deklarowany podział korzyści
– Zamawiający – zł
(4)
2021   
2022   
2023   
2024   
2025
Razem%
Tabela z załącznika nr 1 do postępowania z objaśnieniami

Zamawiający informuje, że cena oferty, czyli całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu succes fee, ma być określona przez wypełnienie pola 3 w Tabeli w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Dodatkowo Wykonawca w ramach oferty deklaruje wysokość korzyści jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji prac będących przedmiotem zamówienia w okresie od zawarcia Umowy do 31 grudnia 2025 r. Korzyści, o których mowa należy podać w rozbiciu rocznym z wyszczególnieniem wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu succes fee oraz deklarowanej wysokości korzyści Zamawiającego.

Aktualizacja

Pytanie:

Czy zapis zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania, w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, odnosi się do terminu zakończenia prac naprawczych, serwisowych lub modernizacyjnych, tj. do dnia 30 września 2021 ?

Odpowiedź:

Zapis dotyczący zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania odnosi się do terminu zakończenia wszelkich prac, tj. do dnia 30 września 2021.

Pytanie:

Czy kwota zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, odnosi się od wad związanych z pracami naprawczymi, serwisowymi lub modernizacyjnymi?

Odpowiedź:

Zapis dotyczący zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania odnosi się do terminu zakończenia wszelkich prac, tj. do dnia 30 września 2021.

Udostępnij
Skip to content